Många oroar sig över att hastighetsbegränsningen på 30 km/tim överträds av de flesta bilister i Hammarby Sjöstad. Detta styrks av trafikkontorets mätningar. Lokaltidningen har gjort enkäter i stadsdelen som visar att många inte är medvetna om att det även är 30 km/tim på hela Lugnets Allé och Hammarby Allé. De har pratat med Emil Hagman, ansvarig trafikplanerare på Trafikkontoret, för att höra hur stadens planer ser ut för att förbättra situationen.

Varför gjorde har ni gjort mätningarna i Hammarby Sjöstad? 

– Trafikkontoret utför regelbundet flertalet trafikmätningar runt om i staden för att följa trafikutveckling av både motorfordon, fotgängare och cyklister.

Vilka skillnader ni sett mellan de olika mätningarna? 

– I den ena mätningen, från 2012, så var medelhastigheten för mätpunkten 40 km/timmen och vid mätningen 2018 hade medelhastigheten sänkts till  35 km/timmen. Samtidigt visar mätningarna på att andelen fordon ökat från cirka 4 000 fordon per dygn till 5 000 fordon per dygn.

Vad kan man dra för slutsats av mätningarna?

– Det som går att säga utifrån mätningarna är att det är positivt att medelhastigheten har sänkts och det kan ha sin orsak i både att trafiken har ökat, samt att Trafikkontoret utfört hastighetsdämpande åtgärder. Kanske inte just på platsen men i anslutande vägnät och därigenom sänkt trafikrytmen. Skillnaderna kan även bestå i att det exempelvis pågått ett vägarbete antingen i området eller i anslutande områden som har påverkat trafiken.

Har ni planer på att ändra hastigheten till 40 km/tim på några gator i Hammarby Sjöstad.

– Trafikkontoret planerar att göra en omskyltning 2023-24 i samband med att stadens hastighetsplan revideras, men än så länge finns det inga beslutade justeringar av hastigheter i Hammarby Sjöstad.

 

Anledningen till att Hammarby Sjöstad har 30 km/tim som hastighetsgräns är att det är ett lokalt område där Trafikkontoret gjort bedömningen att gatorna är anpassade för den hastigheten (spårbunden kollektivtrafik i gaturummet, relativt korta kvarter och cykel i blandtrafik).

Av Ingvar Larsson, Lokaltidningen Hammarby Sjöstad